Den 1 januari 2017 införs den nya statliga filmpolitiken. Som Filminstitutet tidigare aviserat kommer processen kring framtidens stöd till utveckling och produktion att pågå under året och nya stöd kommer tidigast införas från och med 2018. Under 2017 sker dock en del förändringar som dels hör ihop med den statliga filmpolitiken och dels med förändrade rutiner.

Följande ändringar och tillägg görs i och med att en ny förordning träder i kraft 1 januari 2017:
Ny formulering:
Svensk producent: en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.
Tidigare formulering:
Stöd kan sökas av svenska producenter, det vill säga personer bosatta i Sverige alternativt bolag, utländska företags filial eller annan juridisk person som är registrerat i Sverige.
Nytt tillägg:
Till ansökningshandlingarna ska bifogas en plan för hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten och för personer med olika funktionsförmågor.
För att erhålla statsbidrag krävs att filmen kan visas med svensk text.
Nytt tillägg:
Enligt transparenskraven från EU behöver alla stöd över 500 000 euro offentliggöras (mottagare och stödbelopp).
Kommentar: Offentliggörandet gäller produktionsbolag (ej på titelnivå) som mottagit statligt stöd över 500 000 euro och uppgifterna kommer att finnas på myndigheten Tillväxtsanalys hemsida.

Generella villkor
Generella villkor gäller samtliga filmstöd och mer specifika villkor anges i riktlinjerna till respektive stöd. En uppdaterad version av dokumentet Generella villkor finns på filminstitutet.se under respektive stöd.

Höjning av det administrativa taket
Efter samtal med Film&TV-producenterna kommer en höjning av taket på administrationen i produktionsbudgeten att ske. Administrationssumman kommer att vara 7 procent av den totala produktionsbudgeten (samma som tidigare) men med ett tak på 2 miljoner kronor istället för tidigare 1 250 000 kronor.

Dramaseriestödet
Dramaseriestödet, som infördes i och med Filmavtalet 2013, upphör i sin nuvarande form vid årets slut. Under januari kommer mer information om hur stöd till berättelser utanför gängse genrer kan komma att ges.

Budget 2017
Filminstitutets budget 2017 för stöd till utveckling och produktion av ny svensk film är 315 miljoner kronor vilket är samma summa som 2016. Hur dessa medel fördelas till respektive stöd informeras om i januari.

Förlängda stöd
Vi har tidigare informerat om vilka stöd som förlängts 2017 men passar på att repetera.
Marknadsstödet (tidigare automatstödet) förlängs året ut. Nya representanter för branschen i referensgruppen är Suzanne Glansborg, TV4 och Peter Possne, Film i Väst. Övriga medlemmar är Lars Blomgren, Filmlance, Jenny Gilbertsson Jarowskij, Yaba Holst, konsulent lång spelfilm, Mattias Lundin, Lanseringskonsulent och Kristina Colliander, chef produktionsstöd. Adjungerad till varje möte är controllern för lång spelfilm.
Stöd till oberoende producenter. Deadline har passerat för ansökan till 2017 och beslut fattas i slutet av februari.
Sedan tidigare har beslut fattats om att förlänga både PRS och producentstöd 2017 ut.
Moving Sweden är förlängt till april 2017.

Handlingsoffentlighet
En stor förändring rör handlingsoffentligheten. All stödgivning som har omfattats av Filmavtalet har varit undantagen offentlighetsprincipen. Handlingarna har alltså inte varit allmänna. Från den 1 januari 2017 kommer stödgivningen att omfattas av handlingsoffentligheten. Det betyder att handlingar som kommer in till och som går ut från Filminstitutet blir allmänna handlingar, och att vem som helst kan begära att få ta del av handlingarna. Undantaget är till exempel utkast till beslut och annat arbetsmaterial. Eftersom handlingarna kan innehålla uppgifter som är hemliga görs inför varje förfrågan en sekretessbedömning. Uppgifter om sökandens affärsförhållanden lämnas inte ut om det kan antas att ett utlämnande medför ekonomisk skada för den sökande. Typiskt sett omfattar sekretessen manus, kostnadskalkyler, finansieringsplan, färdigställandegaranti och liknande, medan sekretess inte omfattar registreringsbevis, registerutdrag, rekvisition och liknande. En prövning görs i varje enskilt fall.
Sekretessen gäller i högst 20 år. All stödhantering som omfattas av Filmavtalet kommer även fortsatt att vara undantagen offentlighetsprincipen.

För mer information kontakta
Annelie Juliusson, handläggare: annelie.juliusson@filminstitutet.se
Man Chiu Leung Carlson, controller lång spelfilm: manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se
Kristina Colliander, chef produktionsstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34